TMMOB Sehir Plancilari Odasi Ankara Subesi

Saturday
Nov 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa DAVALAR Dava Özetleri

Dava Özetleri

Karapürçek IV. Etap Planına İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.11.2010 gün ve 3324 sayılı kararı ile onaylanan "Altındağ İlçesi, Karapürçek 1409, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1436 No.lu Parselleri Kapsayan Alanda Karapürçek IV. Etap 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı"nın ve Altındağ Belediye Meclisi’nin 03.02.2010 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen “Uygulama İmar Planı”nın iptali istemi ile 17.03.2011 tarihinde Ankara 11. İdare Mah. açtığımız, 2011/572 Esas No ile devam eden davamızda 13.09.2011 tarihinde gerçekleşen keşfe ilişkin rapor lehimize olarak bildirilmiştir.
 

Gölbaşı Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 1. Etaba İlişkin Planların Yürütmesi Durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1162 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemi ile 05.08.2010 tarihinde Ankara 7. İdare Mah. açtığımız, 2011/245 Esas No ile devam eden davamızda mahkemenin verdiği dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı bildirilmiştir.

Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanı Golf Alanına İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 gün ve 3053 sayılı kararı ile onaylanan "Yenimahalle İlçesi, Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanında Golf Alanı Oluşturulmasına Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği"nin iptali istemi ile 31.01.2011 tarihinde Ankara 6. İdare Mah. 2011/273 Esas No ile devam eden davamızda 07.09.2011 tarihinde gerçekleşen keşfe ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu lehimize olarak bildirilmiştir.

AOÇ Gazi Tesisleri Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Usul Yönünden Yargıda

04.11.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın ilanına ilişkin süreç usul ve içerik yönünden mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın hazırlanmasında uyulması zorunlu olan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” hükümlerine ve “Teknik Şartname” hükümlerine uyulmadığı, Cumhuriyet döneminde modern tarımın halka tanıtılması ve ilk uygulamasının yapılması amacı ile bizzat Atatürk tarafından kurulan ve bu niteliğinin korunması koşulu ile bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği’nin Türkiye ve Ankara için önemi hiçe sayılmakta olduğu, dava konusu idari işlem, kuruluş amacı ve Atatürk’ün vasiyeti gereği “korunması” gereken Atatürk Orman Çiftliği’nin kalbi konumundaki bir parçasında, bütünden ayrışmaya neden olacak şekilde, adeta kentsel alan gibi yapılaşma yolu açılmak olduğu gerekçeleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 gün ve 1806 sayılı kararıyla kabul edilen ve 12.08.2011 gün ve 2484 sayılı kararıyla kesinleşen “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Gölbaşı Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 4. Etaba İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1165 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 4. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemi ile 05.08.2010 tarihinde açmış olduğumuz Ankara 3. idare mah. 2010/1350 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi raporu lehimize olarak bildirilmiştir.

Kuzey İsale Hattı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanına Ait Anteks Etabına İlşkin Planlar Tekrar Yargıda

28.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin meclis kararının kanunun 73. maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73‘üncü  Maddesinde Teknik Altyapı Düzenleme Yetkisi Verilmemiş olduğu, dava konusu planlar "alana özel" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata tanımlanan içeriğe ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, dava konusu imar planları kapsam ve niteliği yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, dava konusu imar planlar "plan kademelenmesi" ilkesi yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2011 gün ve 2175 sayılı kararı ile onaylanan "1/5000 ölçekli Kuzey İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait ANTEKS etabına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı"nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Eskişehiryolu İsale Hattı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanına Ait Planlar Tekrar Yargıda

28.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin meclis kararının kanunun 73. maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73‘üncü  Maddesinde Teknik Altyapı Düzenleme Yetkisi Verilmemiş olduğu, dava konusu planlar "alana özel" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata tanımlanan içeriğe ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, dava konusu imar planları kapsam ve niteliği yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, dava konusu imar planlar "plan kademelenmesi" ilkesi yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2011 gün ve 2176 sayılı kararı ile onaylanan "1/5000 ölçekli Eskişehir Yolu ve Civarı İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı"nın uygulayıcı idari işlem olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2009 gün ve 1871 sayılı kararları ile onaylanan "1/5000 Ölçekli Eskişehir Yolu ve Civarı İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın düzenleyici idari işlem olarak;  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 1. Etap Planı Tekrar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin önceki davalarda tarafımızdan beyan edilen iptal gerekçeleri hala geçerli olduğu, dava konusu plan ile öngörülen gelişim alanı açıkça üst ölçekli planın Ankara kent bütünü için oluşturduğu plan karar ve hükümlerine aykırı olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, Plan Değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, İmar mevzuatında planlama kademelenmesinde yeri olmayan "vaziyet planı"nın "1/1000 ölçekli imar planı" yerine kullanılması İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 2182 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı İlçesi, Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 1. Etap  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Etap Sınırı Değişikliği"nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap Planı Tekrar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin önceki davalarda tarafımızdan beyan edilen iptal gerekçeleri hala geçerli olduğu, dava konusu plan ile öngörülen gelişim alanı açıkça üst ölçekli planın Ankara kent bütünü için oluşturduğu plan karar ve hükümlerine aykırı olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, Plan Değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, İmar mevzuatında planlama kademelenmesinde yeri olmayan "vaziyet planı"nın "1/1000 ölçekli imar planı" yerine kullanılması İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 2181 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı İlçesi, Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Etap Sınırı Değişikliği"nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap Planı Tekrar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin önceki davalarda tarafımızdan beyan edilen iptal gerekçeleri hala geçerli olduğu, dava konusu plan ile öngörülen gelişim alanı açıkça üst ölçekli planın Ankara kent bütünü için oluşturduğu plan karar ve hükümlerine aykırı olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, Plan Değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 2179 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı Kentsel Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) 2023 Başkent Nazım İmar Planı Revizyonu"nun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Beynamda Yapılaşma Dışı Tutulan Alanın Kentsel Dönüşüm İlan Edilerek Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Kararlar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu plan ile öngörülen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanı ve imar plan çalışması ile aynı içerikli planlar yargı kararı ile iptal edilmiş olduğu, dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin belediye meclisi kararı, 5393 sayılı belediye kanununun 73‘ncü maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, dava konusu "bala ilçesi, beynam mahallesi, söğütözü çimşit mevkii tp. 2270 parselde 1/25.000 ölçekli nazım imar, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" bütün olarak imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu  gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 12.07.2011 gün ve 2007 sayılı kararı ile onaylanan  "Bala İlçesi, Beynam Mahallesi, Söğütözü Çimşit mevkii tp. 2270 parselde 1/25.000 ölçekli nazım imar, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"nin uygulayıcı idari işlem olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.08.2008 gün ve 2059 sayılı kararı onaylanan "1/5000 Ölçekli Bala İlçesi, Beynam Mahallesi, Söğütözü Çimşit mevkii tp. 2270 parsel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın düzenleyici idari işlem olarak; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu Anket Çalışması

 

MODERN SANAT SERGİSİ; ÜTOPYA / DİSTOPYA