TMMOB Sehir Plancilari Odasi Ankara Subesi

Monday
Jan 26th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa DAVALAR Dava Özetleri

Dava Özetleri

Kentpark AVM`ye İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

Kentpark AVM’ye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2011 gün ve 1002 sayılı kararı ile onaylanan "Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi 9014 ada 2 ve 3 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin iptali istemi ile 26.07.2011 tarihinde açtığımız, Ankara 14. idare mah. 2011/1496 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.
 

Çubuk Organize Tarım Alanına İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşmiştir

Çubuk Belediyesi’nin 05.11.2010 tarih ve 312 sayılı kararı ile kabul edilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2011 gün ve 690 sayılı kararı ile onaylanan "Ankara İli, Çubuk İlçesi, Yazır Mahallesi Organize Tarım Bölgesinin Sanayi Alanına Dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemi ile 09.06.2011 tarihinde açılan, Ankara 3. İdare Mah. 2011/1188 Esas No’lu davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.

Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanına İlişkin Uygulama Planı Yeniden Yargıya Taşıdık

02.12.2011 tarihinde açılan dava ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı kent bütünü üst ölçekli planların koyduğu ilke ve esaslara uymamakta, genel yerleşmeler sistemi, yoğunluk deseni ile doğal ve açık alan sistemini tamamen bozmakta, korunan doğal alan statülerinden birisi olan ÖÇK alanı ve havza alanının doğal yapı sisteminin devamı/uzantısı olan İmrahor Vadisi bilim ve hukuk dışı bir şekilde kullanıma açmakta, üst ölçekli planda belirtilen ”ağaçlandırılacak alan"ların yerleşim dışı tutulma ilkesine aykırı olarak nüfus, istihdam ve ulaşım-yeşil sistem (Ankara kenti hava koridoru) dengelerini bozan bir nitelik olduğu, planlama ilkeleri ve esasları açısından teknik ve yasal zorunluluk olmasına rağmen, doğal yapı verilerinden biri olan hidrolojik-hidrojeolojik yapıya ilişkin yasal ve doğal eşik niteliğindeki havza su sistemini göz ardı edildiği gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2011 gün ve 802 sayılı kararı ile onaylanan “Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Spor Alanının Kentsel Servis Alanına Dönüştürülerek Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Karar Yargıda

29.11.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu plan ile Üst ölçek planda “Yerleşim Alanları” başlığı altında “Korunan Alanlar” başlığı altında belirtilen “Sosyal ve teknik altyapı ve fiziki çevreyi iyileştirmek amacı dışında plan revizyonu ve değişikliği yapılamaz” ve “Meskun Konut Alanları” başlığı altında belirtilen “Bu alanlarda yaşam kalitesini arttıracak teknik ve sosyal altyapı alanlarını arttırmaya yönelik uygulamalar esastır” hükümleri doğrultusunda, Sosyal altyapı alanı olan ”Spor Alanı” açık-yeşil alanlar sisteminin parçası olarak kamusal kullanıma açık olması zorunluluk olmasına rağmen hiç bir bilimsel ve çevresel etüt ve dayanak olmadığı halde bireysel kullanıma yönelik “Spor ve Kentsel Servis Alanı” kullanımına dönüştürülmesinin; kullanım değişikliği ve emsal artışının ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarına yönelik olarak her hangi bir çözüm önerisi getirilmemiş olması, alandan kaldırılan kamuya açık sosyal altyapı alanı olan “Spor Alanı” kullanımına yönelik yeni bir öneri getirilmemiş böylesi bir plan değişikliğinin İmar Kanunu hükümlerine ve Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine, planlamanın teknik ve bilimsel esas ve ilkelerine aykırı bir niteliğe sahip olduğu gerekçeleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 gün ve 2475 sayılı kararı ile onaylanan, “Ankara İli Çankaya İlçesi Karakursunlar 27367 Ada 1 Parselde 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Karapürçek IV. Etap Planına İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.11.2010 gün ve 3324 sayılı kararı ile onaylanan "Altındağ İlçesi, Karapürçek 1409, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1436 No.lu Parselleri Kapsayan Alanda Karapürçek IV. Etap 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı"nın ve Altındağ Belediye Meclisi’nin 03.02.2010 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen “Uygulama İmar Planı”nın iptali istemi ile 17.03.2011 tarihinde Ankara 11. İdare Mah. açtığımız, 2011/572 Esas No ile devam eden davamızda 13.09.2011 tarihinde gerçekleşen keşfe ilişkin rapor lehimize olarak bildirilmiştir.

Gölbaşı Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 1. Etaba İlişkin Planların Yürütmesi Durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1162 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi istemi ile 05.08.2010 tarihinde Ankara 7. İdare Mah. açtığımız, 2011/245 Esas No ile devam eden davamızda mahkemenin verdiği dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararı bildirilmiştir.

Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanı Golf Alanına İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 gün ve 3053 sayılı kararı ile onaylanan "Yenimahalle İlçesi, Ballıkuyumcu Toplu Konut Alanında Golf Alanı Oluşturulmasına Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği"nin iptali istemi ile 31.01.2011 tarihinde Ankara 6. İdare Mah. 2011/273 Esas No ile devam eden davamızda 07.09.2011 tarihinde gerçekleşen keşfe ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu lehimize olarak bildirilmiştir.

AOÇ Gazi Tesisleri Alanına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Usul Yönünden Yargıda

04.11.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın ilanına ilişkin süreç usul ve içerik yönünden mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın hazırlanmasında uyulması zorunlu olan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” hükümlerine ve “Teknik Şartname” hükümlerine uyulmadığı, Cumhuriyet döneminde modern tarımın halka tanıtılması ve ilk uygulamasının yapılması amacı ile bizzat Atatürk tarafından kurulan ve bu niteliğinin korunması koşulu ile bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği’nin Türkiye ve Ankara için önemi hiçe sayılmakta olduğu, dava konusu idari işlem, kuruluş amacı ve Atatürk’ün vasiyeti gereği “korunması” gereken Atatürk Orman Çiftliği’nin kalbi konumundaki bir parçasında, bütünden ayrışmaya neden olacak şekilde, adeta kentsel alan gibi yapılaşma yolu açılmak olduğu gerekçeleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 gün ve 1806 sayılı kararıyla kabul edilen ve 12.08.2011 gün ve 2484 sayılı kararıyla kesinleşen “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Gölbaşı Güneykent Kentsel Gelişim Projesi 4. Etaba İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1165 sayılı kararı ile onaylanan “Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 4. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nin iptali istemi ile 05.08.2010 tarihinde açmış olduğumuz Ankara 3. idare mah. 2010/1350 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi raporu lehimize olarak bildirilmiştir.

Kuzey İsale Hattı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanına Ait Anteks Etabına İlşkin Planlar Tekrar Yargıda

28.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin meclis kararının kanunun 73. maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73‘üncü  Maddesinde Teknik Altyapı Düzenleme Yetkisi Verilmemiş olduğu, dava konusu planlar "alana özel" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata tanımlanan içeriğe ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, dava konusu imar planları kapsam ve niteliği yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, dava konusu imar planlar "plan kademelenmesi" ilkesi yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2011 gün ve 2175 sayılı kararı ile onaylanan "1/5000 ölçekli Kuzey İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait ANTEKS etabına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı"nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Eskişehiryolu İsale Hattı Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanına Ait Planlar Tekrar Yargıda

28.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin meclis kararının kanunun 73. maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73‘üncü  Maddesinde Teknik Altyapı Düzenleme Yetkisi Verilmemiş olduğu, dava konusu planlar "alana özel" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata tanımlanan içeriğe ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, dava konusu imar planları kapsam ve niteliği yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, dava konusu imar planlar "plan kademelenmesi" ilkesi yönünden ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2011 gün ve 2176 sayılı kararı ile onaylanan "1/5000 ölçekli Eskişehir Yolu ve Civarı İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı"nın uygulayıcı idari işlem olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2009 gün ve 1871 sayılı kararları ile onaylanan "1/5000 Ölçekli Eskişehir Yolu ve Civarı İsale Hattı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın düzenleyici idari işlem olarak;  öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL