Dava Özetleri

TMMOB Sehir Plancilari Odasi Ankara Subesi

Wednesday
Oct 07th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa DAVALAR Dava Özetleri

Dava Özetleri

MAMAK İLÇESİ KIZILCA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ CİVARINA AİT PLANLARA İPTAL KARARI

Üst ölçekli planda mezarlık, rekreasyon alanı, su toplama havza sınırı içinde; uzun mesafeli koruma alanında korunacak olan; yapılan plan değişikliği ile bambaşka bir işleve sürüklenmiş (konut alanları) alanlarda yapılan planın iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararının ardından iptal kararı

Devamını oku...
 

HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİ VE TEPESİ ETEKLERİNDEKİ YOĞUN YAPILAŞMAYA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Hüseyin Gazi Türbesi ve tepesi eteklerinde üst ölçekte ağaçlandırılacak alan kullanımı getirilmiş, bugün gecekonduların bulunduğu alanların, aşırı yoğun ve yüksek katlı konut alanları olarak planlanması işlemine itirazımıza yürütmeyi durdurma kararı

Devamını oku...

HERGELEN MEYDANI'NA CAMİ VE OTOPARK

Altındağ İlçesi, kentsel sit alanı içerisinde yer alan 6953 ada 5 no lu parsel ile 6953 ada 14 no lu parselde cami ve otopark yapılmasına ilişkin projede, anılan parsellerin tevhid edilmesiyle oluşturulan kentsel sit alanı içerisinde yer alan tescilsiz 6953 ada 15 no lu parsele ilişkin hazırlanan mimari Avan projelerinden henüz ortada koruma amaçlı imar planı yokken böylesine büyük bir yapılaşmanın öngörülmüş olmasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2013 tarih ve 509 sayılı kararı”nın iptali istemi ile Mimarlar Odası ile birlikte açtığımız Ankara 2. İdare Mahkemesi 2013/1314 esas sayısına kayıtlı davamızda mahkeme Avan projenin onayına ilişkin kurul kararının bir hazırlık işlemi olduğuna (kesin idari işlem değildir) karar vererek davayı reddetmişti.(T.T.09.02.2014)Red kararına itirazımız üzerine Danıştay lehimize bozma kararı almıştır.

AOÇ BİRA FABRİKASI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA KADAR GEÇİCİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2012 gün ve 352 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği 2100 ada 23 ve 24 parselde planlanan yapılaşma için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ile getirilen resmi kurum alanı için öngörülen resmi veya idari tesis alanları, büyük alan gerektiren kamu kurum ve servis alanları, arşiv, eğitim ve kongre merkezi, halk eğitim merkezi, kütüphane, müze, gibi kültürel amaçlı tesislerle açık ve kapalı spor tesisleri ve depolama alanları kullanımlarının yürürlükteki koruma amaçlı nazım imar planının tarihi çekirdek alanı kararı ile uyum sağladığına, bu parsellerde yapılacak uygulamalarda alandaki mevcut emsal ve kat yüksekliği esas alınarak eşdeğer yapılaşma getirilebileceğine, alana ilişkin plan önerilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğu” kararının iptaline karar verilmesi istemi ile açılan ve Danıştay 6. İdaresinde 2014/3793 esas sayısı ile devam eden davamızda İdare geçici yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

AĞAÇLANDIRILACAK ALANLARIN YAPILAŞMAYA AÇILMASINA İPTAL KARARI

Ağaçlandırılacak alanların özel eğitim sitelerine, bölge parklarına, konut alanlarına dönüştürülmek istendiği daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen aynı içerikte planlara iptal kararı

Devamını oku...

AOÇ'DETARİHİ SİT STATÜSÜNÜN KALDIRILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARININ İPTALİ DAVASINDA YÜRÜTME DURDURMA KARARI

AOÇ Başbakanlık Binası yanında eski Marmara Oteli'nin olduğu alanda tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin kurul kararının iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Devamını oku...

VADİ TABANI ALANLARININ KENTSEL DÖNÜŞÜME AÇILMASINA İPTAL KARARI

“Vadi tabanı” niteliğindeki alanların kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek yapılaşmaya açılmasına dair planlamaya iptal kararı

Devamını oku...

DANIŞTAY'DAN EMSAL KARAR

Parselasyon planlarının onayına ilişkin meclis kararına dava açma ehliyetimizin olmadığı yönündeki İdare Mahkemesi kararına Danıştay’dan “ehliyetimizin olduğunu” söyleyen emsal bir karar

Devamını oku...

SÖĞÜTÖZÜ MERKEZİ İŞ ALANI'NDA BİLİRKİŞİ RAPORU LEHİMİZE

Söğütözü Merkezi İş Alanı’nda (16136 ada 8 parsel) karma kullanım önerisine açtığımız 5. davamızda da bilirkişi raporu lehimize

Devamını oku...

YILDIZEVLER 28375 ADA 3 PARSEL DAVAMIZDA BİLİRKİŞİ RAPORU LEHİMİZE

iki kat yoğunluk artışı getiren Yıldızevler 28375 ada 3 parsel davamızda bilirkişi raporu lehimize

Devamını oku...

ANKAPARK PLANLARINA AÇTIĞIMIZ DAVALARDAN ÜÇÜNCÜSÜNE DE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi sürecinin bir parçası olan Ankapark planlarına açtığımız davalardan üçüncüsüne de yürütmeyi durdurma kararı çıktı

Devamını oku...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankara'nın İzleri: Kent Belleği Sergisi'ne Katılım Çağrısı

kent_belleği_sergisiWEB.jpg

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: "Müdahale, Mücadele ve Planlama"

cecee275d558638_ek.jpg