TMMOB Sehir Plancilari Odasi Ankara Subesi

Tuesday
Oct 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa DAVALAR Dava Özetleri

Dava Özetleri

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap Planı Tekrar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin önceki davalarda tarafımızdan beyan edilen iptal gerekçeleri hala geçerli olduğu, dava konusu plan ile öngörülen gelişim alanı açıkça üst ölçekli planın Ankara kent bütünü için oluşturduğu plan karar ve hükümlerine aykırı olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, Plan Değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, İmar mevzuatında planlama kademelenmesinde yeri olmayan "vaziyet planı"nın "1/1000 ölçekli imar planı" yerine kullanılması İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 2181 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı İlçesi, Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Etap Sınırı Değişikliği"nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.
 

Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) Kentsel Gelişim Bölgesi 3. Etap Planı Tekrar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin önceki davalarda tarafımızdan beyan edilen iptal gerekçeleri hala geçerli olduğu, dava konusu plan ile öngörülen gelişim alanı açıkça üst ölçekli planın Ankara kent bütünü için oluşturduğu plan karar ve hükümlerine aykırı olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, Plan Değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 gün ve 2179 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı Kentsel Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Güneykent (Tuluntaş-Koparan-Hacılar) 2023 Başkent Nazım İmar Planı Revizyonu"nun öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Beynamda Yapılaşma Dışı Tutulan Alanın Kentsel Dönüşüm İlan Edilerek Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Kararlar Yargıda

24.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu plan ile öngörülen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanı ve imar plan çalışması ile aynı içerikli planlar yargı kararı ile iptal edilmiş olduğu, dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alan, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, dava konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanına ilişkin belediye meclisi kararı, 5393 sayılı belediye kanununun 73‘ncü maddesine aykırı yetki kullanımına dayanmakta olduğu, dava konusu "bala ilçesi, beynam mahallesi, söğütözü çimşit mevkii tp. 2270 parselde 1/25.000 ölçekli nazım imar, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" bütün olarak imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu  gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 12.07.2011 gün ve 2007 sayılı kararı ile onaylanan  "Bala İlçesi, Beynam Mahallesi, Söğütözü Çimşit mevkii tp. 2270 parselde 1/25.000 ölçekli nazım imar, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"nin uygulayıcı idari işlem olarak; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.08.2008 gün ve 2059 sayılı kararı onaylanan "1/5000 Ölçekli Bala İlçesi, Beynam Mahallesi, Söğütözü Çimşit mevkii tp. 2270 parsel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın düzenleyici idari işlem olarak; öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Eskişehir Yolu Üzerinde Bulunan SPK( Sermaye Piyasası Kurulu) Alanına İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

SPK Alanı‘nın "Konut ve Ticaret Alanı"na dönüşmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.05.2010 gün ve 1478 sayılı kararı ile onaylanan  "Çankaya İlçesi, 26271 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin iptali istemi ile 07.09.2010 tarihinde açmış olduğumuz Ankara 13. idare mah. 2010/1484 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.

AOÇ Gazi Tesislerinin Sit Niteliği Ve Derecesinin Değiştirilmesine İlişkin Karar Yargıda

21.10.2011 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ankara Barosu Başkanlığı ile ortak açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu kurul kararı  ile cumhuriyet döneminde modern tarımın halka tanıtılması ve ilk uygulamasının yapılması amacı ile bizzat Atatürk tarafından kurulan ve bu niteliğinin korunması koşulu ile bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği‘nin Türkiye ve Ankara için önemi hiçe sayılmakta olduğu, dava konusu kurul kararı ile sit alanı derecesinin 1. dereceden 3. derece düşürülmesi kararı, kuruluş amacı ve Atatürk‘ün vasiyeti gereği "korunması" gereken Atatürk Orman Çiftliği‘nin kalbi konumundaki bir parçasında, bütünden ayrışmaya neden olacak şekilde, adeta kentsel alan gibi yapılaşma yolu açılmakta olduğu, dava konusu kurul kararı ile sit alanı niteliğinin  "Doğal ve Tarihi Sit Alanı"ndan "Doğal Sit Alanına" değiştirilmesi kararı 1937 yılında Atatürk tarafında "korunması ve geliştirilmesi" şartları ile devlete bağışlanan Orman Çiftliği‘nin tarihi sit niteliğini kaldırılması koruma mevzuatına açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı "Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri‘nin 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı şerhinin kaldırılarak, sadece 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tesciline" ilişkin Kararı‘nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Yapı Düzenine İlişkin Tanımlar Başlıklı 18. Maddesinin Yürütmesi Durdu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 14.03.2011 gün ve 817 sayılı kararı ile onaylanan "Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Yapı düzenine ilişkin Tanımlar Başlıklı 18. maddesinin  "Taban Alanı (Bina Alanı)" başlıklı 1. bendi ve "Kat alanı" başlıklı 6. bendinde yapılan düzenleme"nin ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 11.02.2011 gün ve 501 sayılı kararının Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin aynı maddeleri ile ilgili olan kısmının (1. sayfa 1. ve 5. Maddeler) nin iptali istemi ile 13.05.2011 tarihinde Ankara 15. İdare Mah. açtığımız, 2011/879 Esas No.lu davamızda yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir.

Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 4. Etaba İlişkin Davamızda Keşif Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 gün ve 1165 sayılı kararı ile onaylanan "Gölbaşı İlçesi Güneykent Gelişim Projesi 4. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin iptali istemi ile 05.08.2010 tarihinde açmış olduğumuz Ankara 3. idare mah. 2010/1350 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi keşfi gerçekleşmiştir.

Büyükesat Vadisinin Son Kısmına İlişkin Davamızda Bilirkişi Raporu Lehimize Bildirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2010 gün ve 1844 sayılı kararı ile onaylanan, "Büyükesat Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı‘na İlişkin Kısmi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği"nin iptali istemi ile 23.12.2010 tarihinde Ankara 2. İdare Mah. açtığımız, 2010/2696 Esas No ile devam eden davamızda bilirkişi raporu lehimize olarak bildirilmiştir.

Alacaatlı 44847 Ada 12 Parsele İlişkin Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı İlanı Ve Planlarını Yargıya Taşıdık

07.10.2011 tarihinde açılan dava ile Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı için seçilen alanın, kentsel dönüşüm açısından öncelik taşıyan bir alan olmadığı gibi, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin karar mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce onaylanmış olan kent bütününü kapsayan üst ölçekli planların koyduğu ilke ve esaslara uyulmadığı; planın üst ölçekli planda var olan genel yerleşme sistemi, yoğunluk deseni ile doğal ve açık alan sistemini, karar getirdiği alan açısından tamamen bozduğu; bilim ve hukuk dışı, keyfi, kişisel çıkar ve kazancı hedefleyen ve kamu yararını hiçe sayar biçimde kentsel gelişmeye açtığı, üst ölçekten koyulmuş nüfus, istihdam, ulaşım-yeşil sistem dengelerini bozan bir niteliğe sahip olduğu, planlama mevzuatına, planlamanın teknik, bilimsel ve yasal ilke ve esaslarına aykırı olduğu, İmar Planlarının mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve onaylanmadığı, planların hazırlanma süreci açısından mevzuata uygun olmadığı, "parsele özel" bir değişiklik niteliği taşıdığı, mevzuata tanımlanan içeriğe ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu, bilimsel, nesnel ve teknik olarak ortaya konmadığı, sosyal donatı dengesini bozan Plan Değişikliği, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" hükümlerine aykırı olduğu, plan değişikliğinde yer alan emsal dışı tutulmasına ilişkin bölümleri de mevzuata açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 17.06.2011 gün ve 1800 sayılı kararı onaylanan "Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mevki 44847 ada 12 parsele ilişkin 1/5.000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı"nın ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 17.06.2011 gün ve 1801 sayılı kararı onaylanan "Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Alacaatlı Mevki 44847 ada 12 parsel Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı"nın öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

ÖSYM Kullanımında Olan Resmi Kurum Alanının Kentsel Servis Alanına Dönüştürülmesine İlişkin Karar Yargıda

07.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, dava konusu plan değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu gerekçesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlık Makamının 23.0.6.2011 tarih ve 12154 sayılı Oluru ile re‘sen onaylanan "Çankaya İlçesi, Lodumlu köyünde, Bilkent 75890/4 plan numaralı 26080 ada 28 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği "nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.

Ulus Rüzgarlıda Ticaret Alanının Dini Tesis Alanına Çevrilmesine İlişkin Karar Yargıda

07.10.2011 tarihinde açılan dava ile söz konusu alana ilişkin dava konusu alana ait önceki plan değişikliği yargı kararları ile iptal edilmiş olduğu, nazım imar planı kararları, genel, bölgesel arazi kullanış tiplerinin düzenlendiği planlar olup, nazım imar planı kararlarının parsel ölçeğinde değiştirilmesi, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu, plan değişikliklerinin yapılabilmesi, ilgili mevzuatta "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlanmışken dava konusu nazım imar planı değişikliğinin yapılması için bir zorunluluk söz konusu olmadığı, dava konusu plan değişikliği "sosyal ve teknik altyapı alanlarında" bir değişiklik niteliği taşıdığından, mevzuata belirlenen standartlara ve kamu yararına açıkça aykırıdır. dava konusu plan değişikliği yapılan alanın kent içindeki konumuna bakıldığında, bu alanda kentin gereksinimi olan sosyal donatı alanı düzenlemesi yapılması olumlu bir yaklaşım olarak görünse de, söz konusu dini tesis alanı düzenlemesinin yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı ihtiyacına yönelik düzenlenme yapılmaması şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin 15.07.2011 gün ve 2191 sayılı kararı ile onaylanan, "Ankara İli Altındağ İlçesi Ulus Rüzgarlı 5684 ada 1-2-7-8 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği"nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talep edilmiştir.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu Anket Çalışması